BACK TO BOOKING

Vilkår og Betingelser


Vilkår og betingelser for at købe samt spille følgende spil og gør brug af Exitgames hjemmeside


1. Hjemmeside brug og sikkerhed

1.1. Hjemmesiden http://exitgamescph.dk ejes og drives af ExitGames IVS. Selskabet har ret til at ændre disse vilkår og betingelser, herunder noget af indholdet på hjemmesiden fra tid til anden efter eget skøn uden forudgående varsel.
1.2. De følgende betingelser gælder for brug af enhver besøgende på ExitGames Website og bør læses omhyggeligt før brug.
1.3. ExitGames gør sit bedste for at give dig de mest aktuelle og præcise oplysninger på hjemmesiden.
1.4. ExitGames 'hjemmeside er til personlig og ikke-kommercielle brug. Du må ikke ændre, kopiere, distribuere, transmittere, vise, udføre, reproducere, offentliggøre, licensere, oprette afledte værker fra, overføre eller sælge oplysninger, der er hentet fra denne hjemmeside.
1.5. Du har ikke tilladelse til at linke til eller bruge hele eller en del af ExitGames 'websted til ethvert formål, der er svigagtigt, ulovligt, ærekrænkende, skadeligt, uanstændigt eller anstødeligt.
1.6. Du accepterer, at internettet ikke er helt sikkert. ExitGames vil tage alle passende skridt for at beskytte sikkerheden for alle betalingskortoplysninger, selvom ExitGames ikke er ansvarlig for eventuelle skader, som du måtte lide som følge af tab af fortrolighed over sådanne oplysninger.
1.7. ExitGames er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte, følgeskader eller tilfældige skader, herunder (uden begrænsning) tabt fortjeneste eller indtægter, tab af mulighed, omkostninger ved udskiftning af varer eller tjenesteydelser, tab eller beskadigelse af data eller forretnings forstyrrelser, der opstår under brug af hjemmesiden


2. GENERELT

2.1. Intet i disse vilkår er beregnet til at påvirke dine lovbestemte rettigheder.
2.2. Spillet er designet til et hold bestående af 2-6 personer pr. Værelse. (Taken 2-6, Ocean's Casino 2-5, Mr. Grey's Room 2 spillere)
2.3 Varemærker og logoer, der vises på hjemmesiden tilhører ExitGames. Det er ikke tilladt til at bruge disse uden forudgående skriftlig tilladelse fra ExitGames, og du accepterer, at ved sådanne brug kan udgøre en krænkelse af den relevante indehavers rettigheder.
2.4. Disse vilkår og betingelser og enhver kontrakt indgået med disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning.
2.5. Intet, der er indeholdt i nogen kontrakt, er beregnet til at kunne fuldbyrdes i henhold til kontrakterne (rettigheder fra tredjeparter) jf.1999 af en tredjepart.
2.6. Alle vilkår for enhver kontrakt er inkluderet eller tildelt i henhold til disse vilkår og betingelser.
2.7. ExitGames 'hjemmeside kan indeholde hyperlinks til tredjepartswebsteder. Funktionen af ​​disse websteder er ude af ExitGames kontrol, og du bruger dem på egen risiko.
2.8. ExitGames indsamler og gemmer dine personlige oplysninger uden at videregive det til nogen tredjepart og er dedikeret til at sikre, at privatlivet for dine personlige oplysninger er beskyttet.
2.9. På grund af begrænset modtagelsesområde anbefaler ExitGames, at holdene ankommer til tiden, ikke tidligere end 5 minutter og ikke senere end tidspunktet for reservationen.
2.10. På grund af karakteren af ​​spillet kan der ikke indspilles i rummet.
2.11. ExitGames forventer, at besøgende ikke afslører nogen detaljer om spillet direkte eller indirekte til offentligheden.
2.12. ExitGames kan kontakte dig fra tid til anden med tilbud og kampagner via e-mail eller telefon.
2.13. ExitGames har ret til at opkræve gæsterne for enhver skade, der er forudsat eller skyldes misbrug af genstande.
2.14. Mens du er i vores lokaler, skal du sørge for at overholde vores regler, vedtage passende adfærdskrav og samarbejde med vores medarbejdere med sikkerhedsansvar.
2.15. ExitGames tolererer ikke nogen form for mobning eller chikane over for medarbejderne.


3. BOOKINGER

3.1. Sprog til indgåelse af en kontrakt, ved online foregår det både på dansk og engelsk.
3.2. Kun personer, der er mindst 18 år, har lov til at bestille et spil.
3.3. Det er dit ansvar at kontrollere, at eventuelle spil udstedt til dig er korrekte.
3.4. Ethvert køb af spil er kun gyldigt, når det behandles af ExitGames.
3.5. Hvis du ønsker at overføre dit spil til en andens navn, skal du kontakte ExitGames ved enten e-mail eller telefon mindst tre timer før spillets start. ExitGames kan nægte denne facilitet.
3.6. Spil må ikke overføres eller videresælges til kommercielle formål eller til en præmie. Hvis et spil overføres eller videresælges i strid mod denne betingelse, vil spilleren af ​​spillet eller den person, der påberåber sig retten til at deltage i arrangementet, nægtes adgang til spillet.
3.7. Du er helt ansvarlig for at indtaste dine oplysninger korrekt på Online Booking Formularen. Ved at indsende en online reservationsformular garanterer du til ExitGames at alle oplysninger fra dig er sande og præcise.
3.8. Du modtager kun bekræftelsen på din reservation via e-mail. ExitGames sender ikke bekræftelse via post eller SMS.
3.9. Online bestilling kan kun ske 30 dage inden, den aktuelle tid, og ved at kontakte ExitGames via email eller telefon.
3.10. Hvis en reservation bliver et non-show, og hvis et hold er 30 min forsinket, vil der ikke være mulighed for at deltage, det bestilte spil. I en sådan situation kan pengene ikke refunderes, og reservationen ikke ændres.


4. PRIS OG BETALING

4.1. Prisen (inklusive moms) for et spil er angivet på ExitGames hjemmeside i Booking sektionen.
4.2. Prisen er fastsat i henhold til værelset, antallet af personer i et værelse (maks. 6 personer) og til timingen for ugen.
4.3. Bookinger kan foretages online på ExitGames hjemmeside, via telefon, email eller personligt.
4.4. Enhver større kredit- eller betalingskort accepteres for at afregne betalingen.
4.5. Fuld betaling er påkrævet før spillet.
4.6. ExitGames er en live begivenhed, så når bestillingen er bekræftet, er det ikke muligt at få refundering, på annulleringer samt om bestillinger.
4.7. Hvis der på selve dagen, er mindre deltager end hvad der er booket til i spillet, vil det ikke være muligt at få refunderet noget af beløbet.
4.8. Hvis flere mennesker deltager i spillet end det er reserveret til (op til 6 personer et værelse), kan prisforskellen afregnes ved ankomsten til spillet.


5. AFBESTILLINGSPOLITIK

5.1. Afbestilling foretaget i mere end 48 timer før booking tid er gratis.
5.2. Hvis reservationen annulleres indenfor 48 timer, før booking tidspunktet, vil kunden blive opkrævet 50% af beløbet.
5.3 I forhold til '' no-show '' vil kunden blive opkrævet for det samlede beløb af hele spillet.


6. KONTAKT

Hvis du har brug for at kontakte ExitGames, kan du gøre det ved at bruge en af ​​følgende metoder:
- Email: exitgamescph@gmail.com
- Brev: ExitGames I/S, Fredericiagade 30 ST TV, 1310 Copenhagen


7. SIKKERHED OG FORNYELSE

7.1. Hver ExitGames-spiller bliver instrueret før deres spil af deres tildelte lokale GameMaster. Efter at have lært spillerens regler, deltager hver spiller i spillet på egen risiko. ExitGames er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader (personlige eller materielle) forårsaget af spille rummets misbrug eller ikke følger reglerne beskrevet før spillet.
7.2. Hvis du er forsinket i mere end 30 minutter af den oprindelige tidspunkt for din reservation, bliver reservationen automatisk et udstillingsprogram automatisk, og du kan ikke starte dit spil. For at genbestille en anden plads skal være af egne omkostninger og i henhold til gældende tilgængelighed.
7.3. Folk, der er påvirket af alkohol eller ubeskrevne stoffer, kan blive vendt væk, og deres spil er angivet som no-show.
7.4. Drikkevarer og mad må ikke bringes ind i spille rummet.
7.5. For at blive optaget skal du bekræfte bogens fulde navn og blive bedt om at bekræfte telefonnummer og e-mail-adresse.
7.6. Børn i alderen mellem 9 og 15 skal ledsages mindst af 1 voksen pr. Spil. Børn under 9 år må ikke komme ind i spille rummet.
7.7. ExitGames foreslår kunder at bære behagelige tøj til spillet derfor er højhælede sko ikke anbefalet.


Terms and Conditions


Terms and conditions for purchasing and playing the game(s) and using the ExitGames Website


1. WEBSITE USE AND SECURITY

1.1. The website http://exitgamescph.dk is owned and operated by ExitGames I/S. The company holds the right to amend or vary these Terms and conditions including any of the contents of the website from time to time at its sole discretion without prior notice.
1.2. The hereinafter terms apply to the use by any visitor of the ExitGames Website and should be read carefully before any use.
1.3. ExitGames does its best to supply you with the most current and accurate information on its website.
1.4. The ExitGames’ website is for your personal and non-commercial use. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information obtained from this website.
1.5. You are not permitted to link to or use all or any part of the ExitGames’ website for any purpose which is fraudulent, unlawful, defamatory, harmful, obscene or objectionable.
1.6. You accept that the Internet is not fully secure. ExitGames will take all appropriate steps to protect the security of any payment card information though ExitGames shall not be liable for any damage that you may suffer as a result of the loss of confidentiality of any such information.
1.7. ExitGames shall not be liable to any person for any direct or indirect, consequential or incidental damages, including (without limitation) lost profits or revenues, loss of opportunity, costs of replacement goods or services, loss or damage to data or business interruption, arising out of any use of the website.


2. GENERAL

2.1. Nothing in these terms and conditions is intended to affect your statutory rights.
2.2. The game is designed for a team of 2-6 people per room. (Taken 2-6, Ocean’s Casino 2-5, Mr. Grey’s Room 2 players)
2.3 The trade marks and logos displayed on the website are the property of ExitGames. You are not permitted to use these without the prior written permission of ExitGames and you accept that any such use may constitute an infringement of the relevant proprietor's rights.
2.4. These terms and conditions and any contract concluded incorporating these terms and conditions shall be governed by Danish law.
2.5. Nothing contained in any contract is intended to be enforceable pursuant to the contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any third party.
2.6. All the terms of any contract are included or assigned to within these terms and conditions.
2.7. ExitGames’ website may contain hyperlinks to third party websites. The operation of those websites is out of ExitGames’ control and you use them at your own risk.
2.8. ExitGames collects and stores your personal details without disclosing it to any 3rd party and is dedicated to ensure that the privacy of your personal information is protected.
2.9. Due to limited reception area ExitGames recommends teams to arrive on time, not earlier than 5 minutes and not later than the beginning time of the booking.
2.10. Due to the nature of the game no recordings can be taken inside the room.
2.11. ExitGames expects her visitors not to disclose any details of the game directly or indirectly to the public.
2.12. ExitGames may contact you from time to time with offers and promotions via email or phone.
2.13. ExitGames is entitled to charge the guests for any damage, which is intentional or caused by misuse of items.
2.14. While you are on our premises, you must ensure to conform to our codes and regulations, adopt proper standards of behavior, and cooperate with our employees having security responsibilities.
2.15. ExitGames does not tolerate any kind of bullying or harassment towards its employees.


3. BOOKINGS

3.1. Languages available for the conclusion of a contract online are Danish and English.
3.2. Only person(s) who are at least 18 years of age are permitted to book a Game.
3.3. It is your responsibility to check that any Games issued to you are accurate.
3.4. Any purchase of Game is only valid when processed by ExitGames.
3.5. If you wish to transfer your Game(s) into someone else’s name, you must contact ExitGames by either email or telephone at least three hours before the start of the game. ExitGames may refuse this facility.
3.6. Games may not be transferred or resold for commercial purposes or at a premium. If a Game is transferred or resold in breach of this condition, the bearer of the Game or the person claiming the right to attend the event will be refused admission to the game.
3.7. You are entirely responsible for entering your details correctly on the Online Booking Form. By submitting an Online Booking Form you warrant to ExitGames that all details supplied by you are true and accurate.
3.8. You receive the confirmation of your booking via email only. ExitGames is not sending confirmation via post or text message.
3.9. Online bookings can only be made up to 30 days in advance, exception may happen if contacting ExitGames via email or phone.
3.10. A booking becomes a no-show and entry will be declined if the team is late 30 minutes or more. In such a situation the money is not refundable and the booking is not changeable.


4. PRICE AND PAYMENT

4.1. The price (including VAT) of a game is stated on the ExitGames website of the Booking section.
4.2. The price is set according to the room, the number of people in a room (maximum 6 persons), and to the timing of the week.
4.3. Bookings can be made online on the ExitGames website, via phone, email or in person.
4.4. Any major credit or debit card is accepted to settle the payment.
4.5. Full payment is required before the game.
4.6. ExitGames is a live event so once the booking is confirmed refunds, cancellations or reschedules are not accepted.
4.7. In case less people attending the game than it is booked for the price difference will not be reimbursed.
4.8. If more people attending the game than it is booked for (up to 6 persons a room) the price difference can be settled upon arrival to the game.


5. CANCELLATION POLICY.

5.1. Cancellation made in more than 48 hours prior the booking time are free of charge.
5.2. If the reservation is cancelled in 48 hours, prior to the booking time, the customer will be charged 50% of the amount.
5.3 in terms of ‘’no-show’’, customer will be charged for the full amount of the game.


6. CONTACT

If you need to contact ExitGames you can do so using any of the following methods:
- Email: exitgamescph@gmail.com
- Letter: ExitGames I/S, Fredericiagade 30 ST TV, 1310 Copenhagen


6. SAFETY AND ENJOYMENT

7.1. Each ExitGames player will be instructed before their game by their assigned local GameMaster. After learning the rules of the game, each player will participate in the game at their own risk. Also, ExitGames is not liable for any (personal or equipment) damages caused by game room misuse or not following the rules described before the game.
7.2. If you are late for more than 30 minutes of the original time of your booking, the reservation becomes a no-show automatically and you won’t be able to start your game. To re-book another slot must be of your own expenses and according to current availability.
7.3. People under influence of alcohol or undescribed drugs might be turned away and their game stated as no-show.
7.4. Drinks and food may not be brought into the Game Rooms.
7.5. To be admitted you must confirm the full name of the booker and might be asked to confirm phone number and email address.
7.6. Children age of between 9- 15 has to be accompanied at least by 1 adult per game, children under the age of 9 are not permitted to enter the Game Rooms.
7.7. ExitGames suggests customers to wear comfortable clothing for the game therefore high-heeled shoes are not recommended.